سـامانه شفافــ‌سازی

آبرسانی به شهرستان خرامه و توابع

مخزن خرامه به بهره برداری رسیده و توسط آبفا شهرستان مورد استفاده قرار گرفته است .


  تاریخ شروع
1396/09/28
  تاریخ پایان
  اعتبار کل پروژه
  پیشرفت پروژه ( 5%)

در حال حاضر پیمان شرکت شیمباردر حال خاتمه و در حال مناقصه جدید جهت انتخابپیمانکار و مشاور جدید هستیم.  

تصویر خرامه

[content353]
[content354]
[content355]
[content356]
[content357]
[content358]
[content359]
[content360]