سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 عملیات تعمیرات و بازسازی 20 سردهانه رودخانه کر در شهرستان خرامه- بازه 1 و 2 مناقصه یك مرحله‌ای
2 خدمات نظارت بر عملیات تعمیرات بند انحرافی چروم انتخاب مشاور
3 خدمات نظارت بر عملیات تعمیر و بازسازی 20 سردهانه رودخانه کر در شهرستان خرامه، بازه‌های 1 و2 انتخاب مشاور
4 خدمات عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس (تایپ، بایگانی، ثبت و صدور نامه ها و امور تکثیر) مناقصه یك مرحله‌ای
5 خدمات برون سپاری حفاظت فیزیکی بخشی از تاسیسات تابعه شرکت سهامی آب منطقه ای فارس (تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
6 مطالعات علاج بخشی سد رودبال (مطالعات بازنگری) انتخاب مشاور
7 عملیات اجرای انسداد چاه های غیرمجاز در سطح استان فارس (تجدید) مناقصه یك مرحله‌ای
8 نظارت و خدمات مهندسی (کنترل و پایش)-تجدید انتخاب مشاور
9 نظارت و خدمات مهندسی (کنترل و پایش) انتخاب مشاور
10 خدمات برون سپاری حفاظت فیزیکی بخشی از تاسیسات تابعه شرکت سهامی آب منطقه ای فارس
« 1 2 3 4 ... 5 38 » صفحه: